OSP Biała Ochotnicza Straż Pożarna Biała


Ochotnicza Straż Pożarna w Białej w latach 1990 – 2010

Zmiany, jakie nastąpiły w kraju po 1989 roku spowodowały również przemiany w organizacji i funkcjonowaniu OSP. Nowa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku wprowadziła zmianę podległości OSP; wcześniej jednostki OSP pod-ległe były Rejonowym Komendom Straży Pożarnej (RKSP), a od 1 stycznia 1992 roku podlegały już samorządom lokalnym. Dla jednostki ochotniczej w Białej był to czas roz-woju. Osobą, która w sposób znaczący przyczyniła się do rozwoju miejscowego OSP był jej komendant (od 1989 roku) Henryk Spyra, strażak zawodowy Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Prudniku a jednocześnie bardzo aktywny działacz straży ochotniczych.
W początkowym okresie transformacji politycznej, władze Gminy Biała nawiązały kontakty z gminą Marienheide w Niemczech.

Początkowo były to wzajemne wizyty rozpoznawcze, ale już wtedy doszło do pierwszych kontaktów pomiędzy między strażakami ochotnikami z gminy Biała i Marien-heide. Pierwsza wizyta władz gminnych 3 września 1992 roku zakończyła się pozyskaniem dla strażaków ubrań ochronnych oraz zapowiedzią możliwości przekazania przez władze gminy Marienheide wozu bojowego z pełnym wyposażeniem.

Rok 1993 przyniósł zapowiedź stworzenia w Białej jednostki o wyższym stopniu organizacyjnym, co miało ją uprawniać do lepszego zaopatrzenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny. Było to pewne wyróżnienie dla strażaków z Białej. W tym też roku nastą-piło kolejne ważne wydarzenie - podpisanie dokumentu o partnerstwie gmin Biała i Ma-rienheide, które odbyło się 24 kwietnia. Dwa miesiące później ( 13 czerwca 1993 r.) do Białej dociera dar od strażaków z Niemiec, jest to wóz bojowy marki MAN z pełnym wy-posażeniem.

Był to początek tworzenia podstaw do przyjęcia jednostki w Białej do montowanego wła-śnie systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie kraju, o którym w dalszej części pracy. System ten został utworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku w sprawie Szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego . Dzięki posiadanemu sprzętowi ciężkiemu, jaki był wymagany (dwa wozy ratowniczo – gaśnicze, aby jednostka mogła zostać włączona do krajowego systemu oraz wyszkoleniu i przeszkoleniu strażaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ), bialska jednostka otrzymała certyfikat o przynależności do systemu.

 

Wraz z włączeniem do systemu, zmieniły się również zadania stawiane przed jed-nostką OSP w Białej. Ich akcje nie ograniczały się tylko gaszenia pożarów jak mogłoby się wydawać, ale nieśli również pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, których z roku na rok przybywało (szybki wzrost liczby samochodów). Poszerzenie spek-trum wymogło podnoszenie kwalifikacji przez strażaków jak i zwiększenie działań mają-cych na celu pozyskiwanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego w czasie takich akcji. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Miejskiego, udało się zakupić nowoczesny sprzęt potrzebny podczas akcji ratowniczo – gaśniczych: pilarki spalinowe, pompy pływa-kowe itp.
Kolejnym darem od zaprzyjaźnionych strażaków z Niemiec był samochód Mercedes w wersji ratowniczej otrzymany w październiku 1998 roku. Po pewnych modyfikacjach i odpowiednim doposażeniu pełni funkcję wozu technicznego niosącego pomoc po-szkodowanym w wypadkach drogowych. Modyfikacje i doposażenie wykonano dzięki funduszom gminnym i pozyskanym z Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.

Następny rok współpracy (1999) pomiędzy strażakami z Białej i Marienheide przy-nosi podarunek w postaci samochodu dostawczego marki Mercedes oraz kompresora, wy-korzystywanych przez OSP do napełniania powietrzem butli w aparatach oddechowych, które przekazano rok wcześniej.
Kolejne lata to ustawiczna praca nad podnoszeniem kwalifikacji przez strażaków na kursach organizowanych przez Zawodową Straż Pożarną, oraz doświadczenie zdobyte ak-cjach gaśniczych i ratowniczych na drogach naszej gminy.
Coroczne zebrania sprawozdawczo – wyborcze są okazją do podsumowania roku działalności oraz wyboru nowych władz. Od 1989 roku komendantem OSP w Białej był druh Henryk Spyra, który będąc jednocześnie strażakiem zawodowym w Państwowej Stra-ży Pożarnej w Prudniku, każdą wolną chwilę poświęcał jednostce w Białej. Brał również czynny udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych na drogach. Starał się o jak najlepsze wyposażenie w sprzęt i środki ochronne dla podległych strażaków. Jego praca i operatyw-ność zostały doceniane zarówno przez władze zwierzchnie jak i przez mieszkańców gminy, którzy mogą liczyć zawsze na pomoc niesioną przez strażaków pod jego dowództwem. Od momentu przejścia na emeryturę w 2004 roku, cały swój wolny czas poświęca pasji, jaką jest działalność społeczna na rzecz OSP w Białej. Wysiłek merytoryczny komendanta doprowadził w roku 2010 do odkupienia od Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, no-wego wozu bojowego marki „Iveco". Zakup został sfinansowany przez Urząd Miasta Biała za kwotę 30 tyś. PLN. Poprzednio wykorzystywany wóz ciężki marki „Jelcz" wymagał zbyt kosztownych napraw. Nowy wóz jest nowoczesnym środkiem bojowym z przezna-czeniem do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy i nie tylko.

 

Najcześciej czytane na naszej stronie